Passend onderwijs

We bieden passend onderwijs aan reguliere leerlingen én leerlingen met een lichte specifieke ondersteuningsbehoefte op leergebied en/of sociaal-emotioneel vlak.

Door de invoering van passend onderwijs hebben alle scholen een zorgplicht. Een school is ervoor verantwoordelijk dat een leerling die extra ondersteuning nodig heeft en die zich bij een school aanmeldt, een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgt. Dat kan ofwel bij de school van aanmelding zijn, ofwel op een zo goed mogelijke plek op een andere school. Ouders worden hierbij nauw betrokken. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijs-plek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden, waarin afspraken zijn gemaakt over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. Het Dendron maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Noord-Limburg.

Het Dendron College heeft in haar ondersteuningsplan beschreven wat er als basis aan ondersteuning wordt geboden, maar ook wat de grenzen aan ondersteuning voor een leerling zijn. Binnen de school wordt er gewerkt volgens Ontwikkelingsperspectief (OPP). Het ondersteuningsteam geeft advies voor een passend begeleidingstraject.

Meer informatie
Als u vragen heeft over wat de invoering van passend onderwijs voor uw kind betekent, kunt u terecht bij onze ondersteuningscoördinator: Gertie Sikes.

 

SPOP

In de aanloop naar passend onderwijs is de SPOP-voorziening (Speciaal Passend Onderwijs Programma) in het leven geroepen. Op alle scholen binnen het samenwerkingsverband is er een SPOP-voorziening. De voorziening houdt in dat er een leerlingbegeleider/orthopedagoog aan de leerling wordt gekoppeld. De leerlingbegeleider/orthopedagoog biedt -voor een van tevoren afgesproken periode- begeleiding aan de leerling, zodat hij/zij zich op langere termijn zelfstandig kan redden binnen het reguliere onderwijs. De begeleiding is voornamelijk gericht op sociaal-emotioneel gebied. Voorafgaand aan het begeleidingstraject stellen de leerling, ouder(s)/verzorger(s) en leerlingbegeleider doelen op, waaraan in de begeleidingsperiode wordt gewerkt. Na een aantal weken wordt gekeken wat de begeleiding tot dan toe heeft opgeleverd. Doelen kunnen worden bijgesteld of het begeleidingstraject kan langzaam worden afgerond.

Op het Dendron College is de SPOP-voorziening beschikbaar voor bijvoorbeeld leerlingen:

- die afkomstig zijn van het Maasland; 
- met een SPOP-advies van het Maasland; 
- met een advies vanuit de basisschool; 
- met een ontwikkelingsstoornis zoals bijvoorbeeld AD(H)D, ASS met een lichte ondersteuningsbehoefte.