Elke klas op onze school heeft een mentor.

De mentor draagt zorg voor het optimaal functioneren van de individuele leerling en van de klas als geheel. Samen met de leerlingcoördinator houdt de mentor het cijferoverzicht van de leerlingen in de gaten en voelt hij zich verantwoordelijk voor het wel en wee van de klas en van elke leerling afzonderlijk.

Leerlingbegeleiding is bij ons dus in de eerste plaats een taak van de mentor. Deze wordt daarbij ondersteund door en gevoed met informatie van alle vakdocenten en medewerkers van onze school met wie de leerling contact heeft. De afdelingen hebben wekelijks een mentoroverleg. Tijdens dit overleg bespreekt de teamleider met zijn mentoren het reilen en zeilen van de afdeling, de klas en van individuele leerlingen. Voor de meesten van hen is deze vorm van begeleiding voldoende, maar soms is het nodig dat een leerling voor korte of langere tijd extra begeleiding krijgt.

Begeleiding binnen de school
De begeleiding binnen de school kan betrekking hebben op twee situaties: begeleiding binnen de klas en begeleiding buiten de klas. De begeleiding binnen de klas bestaat uit het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld faciliteiten in de vorm van extra tijd bij toetsen, aangepaste toetsvorm of hulpmiddelen zoals een faciliteitenkaart, laptop of het spraakondersteuningsprogramma (computerprogramma) Claroread. Daarnaast kan een leerling in aanmerking komen voor een aangepast programma. Soms is de leerling meer gebaat bij interne begeleiding buiten de klas. Hierbij gaat het om begeleiding door een orthopedagoog remedial teacher/dyslexiespecialist of een schoolpsycholoog. De leerling kan op indicatie ook deelnemen aan specifieke trainingen zoals een training sociale vaardigheden of een faalangstreductietraining. Daarnaast behoort ook een consult bij de schoolarts tot de mogelijkheden.

Ondersteuningsteam
Mentoren en vakdocenten volgen het welbevinden van de leerling. Daarbij worden zij ondersteund door het ondersteuningsteam (OAT). Ook kunnen ouder(s)/verzorger(s) voor advies te recht bij het OAT. Voor een bespreking met het OAT zal er altijd schriftelijk toestemming worden gevraagd van ouder(s)/verzorger(s).

Het OAT bestaat uit:
- Ondersteuningscoördinatoren Dendron
- Gezinscoach gemeente Horst aan de Maas;
- GZ-psychologe van BCO;
- Orthopedagoog Dendron
- leerplicht ambtenaar gemeente Horst aan de Maas;
- mentor en leerlingcoördinator.

Het OAT kan een begeleidingstraject binnen of buiten de school adviseren. Het advies wordt door de mentor met leerling/ouder(s)/verzorger(s) gecom­municeerd. Vanuit het OAT kan er ook een begeleidingstraject buiten de school worden geadviseerd. Het algemene uitgangspunt hierbij is altijd dat de leerling na een bepaalde periode weer bij ons terugkeert. De leerling kan in dat geval worden aangemeld bij het Ondersteuningsloket. 

 

Thuislokaal Foto

Thuislokaal
Het Dendron College heeft een thuislokaal, dit is een lokaal waar je terecht kunt als het even niet gaat of als er tijdelijk een time-out nodig is om wat voor een reden dan ook. De eerste opvang wordt gedaan door een pedagogische medewerker. Een gesprek, even rust, even uit de klas. Leerlingen die plaats nemen in het thuislokaal worden altijd intern besproken met de ondersteuningscoördinator, leerlingcoördinator en/of pedagogisch medewerker. Tevens wordt er per dag een logboek bijgehouden welke leerlingen er in het thuislokaal zijn geweest en waarom.

Focus-klas
Focus-klas staat voor focus op structuur, focus op leren leren, focus op gedrag en focus op motivatie. Dit is onderwijs op maat, focus op datgene wat de leerling nodig heeft om weer regulier onderwijs te kunnen gaan volgen. De lesstof wordt zoveel mogelijk parallel met de reguliere klas behandeld om zo een goede aansluiting te creëren bij terugkeer naar regulier onderwijs. Er wordt gestreefd naar succeservaringen bij de leerling, maar ook bij de docent, zodat de motivatie toeneemt en de leerprestaties omhoog gaan. Door middel van individuele leerlingcoaching, persoonlijke doelen opstellen (voortkomende uit het Onderwijs Perspectief Plan), regelmatig evalueren met leerling en ouders, en een wekelijks intern overleg met betrokkenen wordt het leer- en werkgedrag gemonitord. Lees meer over de Focus-klas.

Remedial teaching
Leerlingen met een dyslexieverklaring of leerlingen met aangetoonde problemen op het gebied van taal/ lezen/ spelling kunnen gebruikmaken van de begeleiding van een remedial teacher/ dyslexiespecialist. De primaire doelstelling van de begeleiding is dat de leerling leert omgaan met zijn/haar problematiek. Daarnaast krijgt de leerling een faciliteitenkaart, die de hele schoolloopbaan geldig blijft. In de brugklas krijgen leerlingen met bovengenoemde problematiek wekelijks begeleiding van de remedial teacher/dyslexiespecialist. Deze begeleiding vindt in principe tot de kerstvakantie plaats. 

Ondersteuningsplan
Er zijn leerlingen die meer begeleiding nodig hebben. Dit kan zijn op het cognitieve vlak (het leren), op het gebied van gedrag of op sociaal-emotionele vlak. Leerlingen die op een van deze gebieden ondersteuning behoeven, zijn op het Dendron meer dan welkom. De school zal altijd proberen adequate ondersteuning te bieden, hetzij intern, hetzij extern via de ketenpartners, afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte. In het kader van de Wet passend onderwijs is de verwachting dat in de nabije toekomst meer leerlingen een beroep zullen doen op interne of externe gespecialiseerde begeleiding.

Huiswerkbegeleiding
De huiswerkbegeleiding op het Dendron College wordt verzorgd door het Studeerlokaal. Het Studeerlokaal is gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen die om welke reden dan ook vastlopen in hun studiewerkzaamheden. Steeds meer leerlingen hebben problemen met hun huiswerkdiscipline. De veranderde maatschappij, moderne communicatiemiddelen, een veranderde thuissituatie, vele afleidingen en verleidingen maken het onze pubers niet gemakkelijk.

Buiten de school
Ondersteuning buiten school kan aangevraagd worden via toegang jeugdzorg gemeente.