Inspraak

Bij wet is geregeld dat er op elke school inspraak mogelijk is. Hierover is meer te lezen in de schoolgids. Inspraak op het Dendron is er vanuit de Medezeggenschapsraad (MR), de Ouderraad, leerlingenraad en GMR.

Medezeggenschapsraad (MR)

Bij wet is geregeld dat er op elke school inspraak mogelijk is. Het officiële orgaan daarvoor is de medezeggenschapsraad (kortweg MR). Deze MR bestaat op het Dendron College uit onderstaande personen en heeft een aantal (bij wet vastgelegde) rechten ten aanzien van voorstellen van directie en bestuur. Hieronder zijn de namen van de leden van de MR 2020-2021 te vinden:

Geleding personeel

 1. Roy Willems, voorzitter
 2. Susanne Mooren, secretaris
 3. Imke Hendrikx
 4. Koen Jacobs
 5. Loek Kramer
 6. Tony Bouten
 7. Gertie Sikes
 8. Marcel Craenmehr

Geleding ouders

 1. Sylvia Peeters (secretaris OR)
 2. Leon Majoor
 3. Erik Hermans
 4. Ralph van Mulken

Geleding leerlingen

 1. Björn Bouten
 2. Kyra Heldens
 3. Connor Nanning
 4. Marike Bongers

Ouderraad

De ouderraad bespreekt onderwerpen welke in de relatie tussen school, ouders/verzorgers en leerlingen van belang zijn. De vergaderingen zijn openbaar voor ouders/verzorgers en leerlingen. Deze vinden 8x per jaar plaats. Hier is meer informatie te vinden over de leden van de ouderraad en vergaderdata.

Leerlingraad

De leerlingenraad is actief bezig vorm te geven aan inspraak en samenspraak. Begeleidster van de leerlingenraad vanuit de school is mevrouw C. Wetzels. De school heeft met instemming van de leerlingengeleding van de medezeggenschapsraad een leerligenparticipatiebeleid vastgesteld.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Ook op bovenschools niveau heeft de wet de medezeggenschap geregeld: LVO heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Loek Kramer is hiervoor afgevaardigde namens het Dendron College. Meer informatie is in de schoolgids te vinden.