Ouderraad

De ouderraad bespreekt onderwerpen die in de relatie tussen school, ouders/verzorgers en leerlingen van belang zijn. De vergaderingen zijn openbaar voor ouders en leerlingen en vinden om 19.30 uur in de personeelskamer plaats.

Wat doet de ouderraad?
  • De ouderraad staat achter de missie van de school: “Het Dendron College is een persoonlijke school, waar onderwijs wordt gegeven van hoogwaardige kwaliteit voor iedereen op maat”.
  • Aansluitend bij de missie van school stelt de ouderraad zich ten doel medewerking te verlenen aan het creëren van een stabiel, gezonde, veilige en gezellige leeromgeving voor school, leerlingen en hun ouders/verzorgers. 
  • Ze heeft een ondersteunende en adviserende rol bij het in stand houden van een persoonlijke school.
  • Zes keer per jaar hebben wij ouderraadoverleg, in het bijzijn van een directielid. Tevens participeren wij in de medezeggenschapsraad en vindt overleg plaats met de leerlingenraad.
  • We nodigen sprekers(intern/extern) uit om bepaalde onderwerpen nader toe te lichten, zoals pedagogisch plan en veiligheid.
  • De OR is actief binnen een aantal commissies, zoals gezonde school en boekfonds.
  • De OR is actief betrokken bij overleg met gemeente en andere instanties over drugs en alcohol beleid.

Vergaderdata schooljaar 2021/2022
maandag 20 september 2021
maandag 22 november 2021
maandag 31 januari 2022
maandag 21 maart 2022
maandag 13 juni 2022 

Heeft u vragen, of interesse om een vergadering bij te wonen en/of lid te worden van de ouderraad, stuur een mail naar het bestuur: alex.janssen@stichtinglvo.nl

Leden ouderraad 2021/2022
Alex Janssen (voorzitter OR)
Sylvia Raaijmakers (secretaris OR)
Cristel Voesten-Maas
Rob Kuiten
Miranda van de Goor
Ellis Corstiaans
Ralph van Mulken
Petra Jenniskens
Suzanne Kromhout
Tina Pama
Yvonne Majoor
Ed Koster
Roel Verberk
Angelique Heldens