Ouderraad

De ouderraad bespreekt onderwerpen die in de relatie tussen school, ouders en leerlingen van belang zijn. De vergaderingen zijn openbaar voor ouders/verzorgers en leerlingen.

De ouderraad bespreekt onderwerpen die in de relatie tussen school, ouders/verzorgers en leerlingen van belang zijn. De vergaderingen zijn openbaar voor ouders en leerlingen.
De vergaderingen vinden plaats om 19.30 uur in de personeelskamer.

Vergaderdata schooljaar 2020/2021
Maandag 31 augustus 2020
Maandag 26 oktober 2020
Maandag 18 januari 2021
Maandag 29 maart 2021
Maandag 17 mei 2021
Maandag 28 juni 2021


Vergaderstukken (agenda, besluitenlijsten etc.)

Wat doet de ouderraad?

  • De ouderraad staat achter de missie van de school: “Het Dendron College is een persoonlijke school, waar onderwijs wordt gegeven van hoogwaardige kwaliteit voor iedereen op maat”.
  • Aansluitend bij de missie van school stelt de ouderraad zich ten doel medewerking te verlenen aan het creëren van een stabiel, gezonde, veilige en gezellige leeromgeving voor school, leerlingen en hun ouders/verzorgers. 
  • Ze heeft een ondersteunende en adviserende rol bij het in stand houden van een persoonlijke school.
  • Zes keer per jaar hebben wij ouderraadoverleg, in het bijzijn van een directielid. Tevens participeren wij in de medezeggenschapsraad en vindt overleg plaats met de leerlingenraad.
  • We nodigen sprekers(intern/extern) uit om bepaalde onderwerpen nader toe te lichten, zoals pedagogisch plan en veiligheid.
  • De OR is actief binnen een aantal commissies, zoals gezonde school en boekfonds.
  • De OR is actief betrokken bij overleg met gemeente en andere instanties over drugs en alcohol beleid.

Voor meer informatie:

Heeft u vragen, of interesse om een vergadering bij te wonen en/of lid te worden van de ouderraad, stuur een mail naar het bestuur: ouderraad@dendron.nl

Leden ouderraad 2020/2021

Alex Janssen (voorzitter OR)
Sylvia Raaijmakers (secretaris OR)
Michaele de Vreede
Cristel Voesten-Maas
Rob Kuiten
Miranda van de Goor
Ellis Corstiaans
Ralph van Mulken
Petra Jenniskens
Suzanne Kromhout
Tina Pama
Jacqueline Fijnaut
Ed Koster