Ouderraad

De ouderraad bespreekt onderwerpen die in de relatie tussen school, ouders/verzorgers en leerlingen van belang zijn. De vergaderingen zijn openbaar voor ouders en leerlingen en vinden om 19.30 uur in de personeelskamer plaats.

Wat doet de ouderraad?
  • De ouderraad staat achter de missie van de school: “Het Dendron College is een persoonlijke school, waar onderwijs wordt gegeven van hoogwaardige kwaliteit voor iedereen op maat”.
  • Aansluitend bij de missie van school stelt de ouderraad zich ten doel medewerking te verlenen aan het creëren van een stabiel, gezonde, veilige en gezellige leeromgeving voor school, leerlingen en hun ouders/verzorgers. 
  • Ze heeft een ondersteunende en adviserende rol bij het in stand houden van een persoonlijke school.
  • Zes keer per jaar hebben wij ouderraadoverleg, in het bijzijn van een directielid. Tevens participeren wij in de medezeggenschapsraad en vindt overleg plaats met de leerlingenraad.
  • We nodigen sprekers(intern/extern) uit om bepaalde onderwerpen nader toe te lichten, zoals pedagogisch plan en veiligheid.
  • De OR is actief binnen een aantal commissies, zoals gezonde school en boekenfonds.
  • De OR is actief betrokken bij overleg met gemeente en andere instanties over drugs en alcohol beleid.
Ouderraad

Vergaderdata schooljaar 2023/2024
woensdag 20 september 2023
maandag 20 november 2023
woensdag 7 februari 2024
maandag 18 maart 2024
woensdag 5 juni 2024.

Heeft u vragen, of interesse om een vergadering bij te wonen en/of lid te worden van de ouderraad, stuur een mail naar het bestuur: ouderraad@dendron.nl.

Leden ouderraad 2022/2023
Alex Janssen (voorzitter OR)
Yvonne Majoor/Angelique Heldens (secretaris OR)
Leon van Dinteren
Petra Jenniskens
Manon Joosten
Karel Knechten
Roel Verberk