De veilige school

Op het Dendron is het convenant “veilige school” van kracht, waarin naast het voortgezet onderwijs o.a. de gemeente Horst aan de Maas, politie Noord-Limburg en Halt participeren. Met dit convenant geeft de school aan verantwoordelijk te willen zijn voor de veiligheid van alle medewerkers, leerlingen en bezoekers van de school.

Download hier het Convenant Veilige School.

De school wil met het convenant komen tot:

  • een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken ten behoeve van het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme en strafbare feiten in en om school;
  • een veilig klimaat op school en op de weg van en naar school.

In dit kader heeft de school de afspraak gemaakt wetsovertredingen en misdrijven, die in of rond de school hebben plaatsgevonden, bij de politie te melden of aan te geven. Bij diefstal wordt altijd aangifte gedaan. Met dit convenant geeft de school aan verantwoordelijk te willen zijn voor de veiligheid en het welzijn van alle medewerkers, leerlingen en bezoekers van de school.

Verkeersveiligheid

De gemeente Horst aan de Maas heeft met het Dendron College een convenant gesloten om de verkeersveiligheid voor de schoolgaande jeugd te bevorderen. Zo is er afgelopen schooljaar een schoolzone op de Gebr. van Doornelaan gekomen met wegmarkering en daarbij behorende verkeersborden. Dit is uniek, omdat dit bij voortgezet onderwijsscholen niet gebruikelijk is. De verkeerscoördinator onderhoudt contacten met het Lokale Netwerk Verkeersveiligheid Horst. Verder neemt hij actief deel aan de overleggen tussen de voortgezet onderwijs scholen in Noord-Limburg in samenwerking met het ROVL. Veilig(er) verkeersgedrag is de doelstelling. Er komen zaken als fietsverlichting, school-thuisroute, alcohol en verkeer aan de orde.

Voorkomen is beter dan genezen

Uitgangspunt voor een gezonde en veilige school is: voorkomen is beter dan genezen. Onze aanpak bestaat uit preventieve lessen voor de leerlingen, informatie voor de ouders (o.a. de jaarlijkse thema-avond) en materiële maatregelen (bijv. de schoolzone vóór de school).

Download hier het protocol 'sociale media'

Download hier het schoolbeleid 'sociale media'

Anti-pestbeleid

De samenleving wordt steeds ingewikkelder en de maatschappelijke problemen komen op duizenden kindervoeten de scholen binnenlopen. Mondig worden, omgaan met pesten, voor jezelf opkomen, leren luisteren. Het Dendron College wil een bijdrage leveren aan het welbevinden van de leerlingen met als doel een klimaat op school te krijgen waarin je jezelf mag zijn, waarin het vanzelfsprekend is dat er niet gepest wordt en waarin je veel ruimte aan anderen geeft. Pesters in ieder leerjaar worden aangepakt;
iedere leerling moet zich op onze persoonlijke school veilig voelen; iedere medewerker heeft hier een taak in. 

Gertie Sikes is het aanspreekpunt in het kader van pesten en coördineert het beleid in het kader van het tegengaan van pesten op school. 

Download hier de laatste versie van het pestprotocol (veiligheidsbeleid)

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Download de meldcode (versie 2020).