Dendron College Uren

Sinds augustus 2017 werken we op het Dendron College met Dendron College Uren (DCU). We zetten met deze uren een belangrijke stap richting maatwerk voor leerlingen.

De leerling krijgt aanbod dat bij hem of haar past. Sommige leerlingen zullen veel oefenen met rekenen, andere juist meer met lezen. We bekijken per leerling waar behoefte aan is. De invulling zal per leerjaar en richting verschillen.

Voor elke leerling zijn er twee DCU ingeroosterd. De uren zijn niet vrijblijvend, een leerling moet er zijn. Er gelden dezelfde regels als voor alle andere lessen qua aan- of afwezigheid en huiswerk.

Alles wat een  leerling extra doet in zijn schoolcarrière vermeldt hij op zijn persoonlijke website, die hij zelf zal ontwerpen en bijhouden. Een selectie daarvan zal later in het Plusdocument komen, dat bij het diploma wordt uitgereikt. Steeds vaker vragen vervolgopleidingen naar dit Plusdocument. 

Wat doen de leerlingen in de DCU?

Afhankelijk van de afdeling en het schooljaar waarin een leerling zit, varieert de invulling. Aan bod komt in ieder geval:

Taal

De leerlingen oefenen met spellen. Goed kunnen spellen is belangrijk en je moet het blijven oefenen, in welke klas je ook zit. Daarnaast zullen leerlingen veel lezen. We merken dat de leesvaardigheid vaak extra aandacht behoeft. We willen daaraan werken door de leerlingen vooral “leeskilometers” te laten maken. De leerling mag zelf zijn boek kiezen en kan voor advies bij de mediatheek terecht. De leerling heeft zijn boek altijd bij zich.

Rekenen

Ook hier gaat het vooral om heel veel oefenen, anders verleer je de vaardigheid van rekenen. De rekenexamens in de bovenbouw blijven voor alle leerlingen verplicht. We bereiden onze leerlingen hier goed op voor. 

LOB

De leerling leert zichzelf kennen en leert keuzes maken.  Keuze voor de goede leerstroom in deze school of daarna, om uiteindelijk in het goede beroep in de maatschappij te komen. In elk leerjaar zet de leerling in dit proces een aantal stappen. 

ICT

We merken dat leerlingen vaak nog moeten leren om om te gaan met veelgebruikte programma’s zoals MS Word, Excel en PowerPoint. We vinden het ook belangrijk dat leerlingen (veilig) om leren gaan met sociale media. 

Hulplessen

Leerlingen in de onderbouw en de bovenbouw van het vmbo krijgen hulplessen aangeboden. De mentor bespreekt met de leerling welke hulp nodig is. De leerlingen in de bovenbouw havo/vwo werken in het Open LeerCentrum. Waarbij aanwezigheid, controle en steun is van docenten. Leerlingen kunnen voor deze uren inschrijven. Ze kunnen zelf bepalen tijdens welk tussenuur en bij welke docent ze gaan werken. 

Flexibele uren

Tenslotte moet elke leerling zelf iets extra’s kiezen om te doen. Dit zal waarschijnlijk niet in de DC-uren plaats vinden, maar daarbuiten. Dit kunnen heel verschillende dingen zijn. Denk aan: buitenschools sporten, meedoen aan het Spektakel of de Kunstklas, lid zijn van de leerlingenraad of de klankbordgroep, meedoen aan een internationale uitwisseling of de Dendron TV-ploeg. Leerlingen mogen ook eigen activiteiten inbrengen.

Onderwijstijd

Elke leerling volgt de lessen volgens de lessentabel van zijn of haar afdeling. Daarnaast volgt de leerling ook Dendron College uren, of studeert de leerling in het Open Leercentrum. Ook de uren die een leerling besteedt aan excursies, voorlichting, profielwerkstuk of sectorwerkstuk horen bij de onderwijstijd, evenals het mogelijk volgen van hulplessen. Daarnaast kiest elke leerling zelf voor invulling van de 50 flexibele uren per leerjaar, op basis waarvan ook het Plusdocument bij het examen kan worden aangevraagd. Open hier het complete overzicht.