Ziekte, verlof en verzuim

Ziekte

  1. Meld uw kind vóór 09.00 uur ziek via Somtoday of bel 077-397 0880. Is uw kind langer dan 1 dag ziek, meldt dit dan de volgende dag opnieuw. Als een leerling afwezig is, maar niet meer als ziek in Somtoday is geregistreerd en de ouders hebben niet opnieuw gebeld, dan wordt de leerling als 'ongeoorloofd absent' geregistreerd. Als een leerling 18 jaar of ouder is, dan kan hij/zij zich telefonisch ziek melden, mits hij/zij een 18+ verklaring heeft getekend.
  2. Bij ziekteverzuim tijdens toetsweken, schoolonderzoek en examen geven ouder(s)/verzorger(s) dit binnen 24 uur telefonisch door: 077-397 0880.
  3. Bij ziekte tijdens schooltijd meldt de leerling zich bij de receptie. De receptionist belt dan met een van de ouders/verzorgers en spreekt hiermee af of het kind zelf naar huis gaat of opgehaald wordt. Meerderjarige leerlingen kunnen het nakomen van de plichten van hun ouders overnemen, mits zij een verklaring hebben ondertekend waarin rechten en plichten van meerderjarige leerlingen zijn geregeld.
  4. Bij ziekmelding gevolgd door langdurige afwezigheid behoudt de school zich het recht voor de schoolarts in te schakelen. De teamleider zal in dit geval altijd contact opnemen met de ouders.

Verlof

  1. Verlof aan leerlingen wordt, op schriftelijk verzoek van ouders, verleend door de leerlingcoördinator via leerlingcoordinator@dendron.nl
  2. Verlof voor het bezoek aan huisarts, tandarts, orthodontist of medisch specialist wordt in de regel, op schriftelijk verzoek van de ouders doorgegeven via Somtoday of via receptie@dendron.nl.
  3. Verlof in verband met oriënterend bezoek aan een instelling voor vervolgonderwijs, sollicitatiegesprek of selectieonderzoek wordt verleend door de mentor/coach. Hij/zij verleent toestemming voor verlof, minimaal 3 dagen voor aanvang van de activiteit.

Bijzonder verlof

Landelijke regels voor officiële verlofdagen
Het is slechts in een zeer beperkt aantal situaties mogelijk om extra verlof aan te vragen voor uw kind. Er moet sprake zijn van gewichtige omstandigheden, zoals het overlijden van naaste familieleden, bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel, het bijwonen van een huwelijk van een naast familielid of verhuizing.

Familiebezoek, verwachte verkeersdrukte, het niet kunnen boeken van een vliegticket in een bepaalde week, een speciale vakantieaanbieding, of het feit dat een ander kind uit het gezin al vrij is, etc. zijn géén geldige redenen om extra vakantieverlof te krijgen, eerder met vakantie te gaan of later terug te komen.

Volgens de Leerplichtwet mag extra verlof worden aangevraagd als de aard van het werk of het bedrijf van een van de ouders niet toelaat dat iemand twee weken op vakantie kan gaan (dus ook niet in de kerst- of meivakantie). Daarbij moeten we denken aan seizoenbedrijven, zoals horeca of de agrarische sector. 

Als er ongeoorloofd toch vakantieverlof wordt opgenomen, dan is de rector verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Tegen ouders kan proces-verbaal worden opgemaakt. De rechter kan in die gevallen een forse geldboete opleggen. 

Voor de wettelijke regeling kunt u terecht op http://leerplichtwegwijzer.nl/veelgestelde-vragen/.

Verlof voor (niet-officiële) bijzondere gebeurtenissen
Bepaalde (regionale) feestdagen zijn niet in de landelijke verlofregels opgenomen. Denk hierbij aan carnavalsactiviteiten (zoals Gekke Moandaag in Lottum en Grubbenvorst), de paardenmarkt van Lottum, sinterklaasactiviteiten en belangrijke (feest)dagen binnen verschillende religies. Voor deze (niet-officiële) bijzondere gebeurtenissen mogen alle leerlingen 1 keer per jaar een extra verlofdag opnemen. Dit kan worden aangevraagd via leerlingcoordinator@dendron.nl. De leerlingcoördinatoren zullen de aanvraag beoordelen en uiteindelijk verlof toekennen. Deze extra verlofdag mag niet worden opgenomen tijdens toetsweken, examens of andere belangrijke toetsen en activiteiten.

Verlof voor religieuze feestdagen
Leerlingen kunnen vrij krijgen voor religieuze feestdagen. Wanneer een leerling verplichtingen heeft die voortkomen uit godsdienst kunnen de ouder(s) en/of verzorger(s) verlof aanvragen via leerlingcoordinator@dendron.nl. Deze regel geldt voor maximaal twee dagen per schooljaar.

Verzuim

  1. De leerling die te laat komt, gaat naar de klas. De eerstvolgende schooldag dat hij/zij les heeft, meldt de leerling zich een halfuur voor aanvang van zijn eerste les bij de receptie, bijzondere omstandigheden daargelaten. Als een leerling herhaaldelijk te laat komt, wordt gehandeld volgens een protocol. Na drie keer te laat komen, volgt een waarschuwing door de school.
  2. Na zes keer te laat komen dient de leerling zich 3x te melden om 07.45 uur en wordt er een e-mail naar de ouders gestuurd. Bij 6 keer volgt er een brief vanuit de leerplichtambtenaar. De leerling komt 2 uur na. Bij negen keer te laat volgt er een gesprek met de leerplichtambtenaar. De leerling komt 3 uur na. Na twaalf keer te laat komen meldt de school dit bij het digitaal verzuimloket en krijgt de leerling een hele week les volgens een blokrooster. Bij verder verzuim volgt een HALT-afdoening. Als ouders geen toestemming geven voor een HALT-afdoening volgt een proces-verbaal. Komt de leerling daarna nog steeds te laat op school, dan wordt een proces-verbaal voor ongeoorloofd schoolverzuim opgemaakt. 
  3. Bij onrechtmatig verzuim (spijbelen) kan de leerling worden gestraft. De leerling haalt de gemiste uren dubbel in. Bij herhaaldelijk onrechtmatig verzuim wordt de leerplichtambtenaar (LP) ingeschakeld. De LP wordt geïnformeerd door de leerling-coördinator. Na een melding neemt de LP contact op met de leerling-coördinator, teamleider en besluiten ze samen wat er gaat gebeuren. Dit kan een waarschuwingsbrief van de LP aan de leerling en zijn ouder(s)/verzorger(s) zijn of een gesprek met ouder(s)/verzorger(s), leerling en LP.