Ziekte, verlof en verzuim

Ziek?

Als uw zoon/dochter ziek is, dan kunt u deze ziekmelding zelf invoeren in Magister. Hier kunt u lezen hoe dit in zijn werk gaat. Uiteraard is het ook mogelijk om uw kind telefonisch ziek te melden. Bel hiervoor 077 - 397 08 80 (optie 1). Indien u uw zoon/dochter beter wilt melden, dan dient u hem/haar hiervoor een schriftelijke verklaring 'beter melden’ mee te geven. Deze oranje briefjes zijn verkrijgbaar bij de receptie en servicedesk. 

Meer informatie over verlof, ziekte en verzuim:

Verlof

 1. Verlof aan leerlingen wordt, op schriftelijk verzoek van ouders, verleend door een lid van het directieteam. Dit loopt via de verzuimcoördinator aan de receptie.
 2. Verlof voor het bezoek aan huisarts, tandarts, orthodontist of medisch specialist wordt in de regel, op schriftelijk verzoek van de ouders, verleend door de receptiemedewerkers.
 3. Verlof in verband met oriënterend bezoek aan een instelling voor vervolgonderwijs, sollicitatiegesprek of selectieonderzoek wordt verleend door de decaan.

Ziekte

 1. Ziekteverzuim wordt door de ouders via Magister of telefonisch gemeld voor aanvang van de lessen, en uiterlijk om 9.00 uur van de betreffende dag.
  Bij terugkeer meldt de leerling zich bij de verzuimcoördinator met een oranje briefje, ondertekend door één van de ouders.
  Indien een leerling 18 jaar of ouder is, dan kan de ouder de leerling niet langer ziekmelden via Magister. Dit kan pas weer als de leerling daarvoor toestemming heeft gegeven. Dit kan de leerling zelf aangeven in zijn/haar Magister. Een meerderjarige leerling kan zichzelf niet via Magister ziek melden. Hij/zij kan dit wel telefonisch doen, mits hij/zij een 18+ verklaring heeft getekend.
 2. Ziekteverzuim tijdens toetsweken, schoolonderzoek en examen wordt door de ouders mondeling én schriftelijk gemeld binnen 24 uur. In de toetsweek wordt de leerling bij ziekte iedere dag ziek gemeld.
 3. Bij ziekte tijdens schooltijd meldt de leerling zich bij de bij de verzuimcoördinator (receptie/servicedesk). Alvorens wij de leerling naar huis sturen belt de verzuimcoördinator met een van de ouders/verzorgers. Dan wordt afgesproken of uw kind zelf naar huis gaat of opgehaald wordt. Meerderjarige leerlingen kunnen het nakomen van de plichten van hun ouders overnemen, mits zij een verklaring hebben ondertekend waarin rechten en plichten van meerderjarige leerlingen zijn geregeld.
 4. Bij ziekmelding gevolgd door langdurige afwezigheid behoudt de school zich het recht voor de schoolarts in te schakelen. De teamleider zal in deze gevallen altijd contact opnemen met de ouders.

Te laat komen / spijbelen (verzuim)

 1. De leerling die te laat komt, gaat naar de klas. De eerstvolgende schooldag dat hij/zij les heeft, meldt de leerling zich om 07.45 uur bij de receptie, bijzondere omstandigheden daargelaten. De leerling die te laat komt meldt zich eerst bij de receptie. Als een leerling herhaaldelijk te laat komt, handelen de teamleiders volgens een protocol. Na drie keer te laat komen (in 20 schoolweken) volgt een waarschuwing door de school.
 2. Na vijf keer te laat komen (in 20 schoolweken) wordt er een brief naar de ouders gestuurd. Bij tien keer te laat komen (in 20 schoolweken) volgt een schorsing van 1 dag en stuurt de school een brief naar de leerplichtambtenaar. Na vijftien keer te laat komen (in 20 schoolweken) meldt de school dit bij het digitaal verzuimloket en krijgt de leerling een schorsing van één dag. Bij verder verzuim volgt een HALT-afdoening. Als ouders geen toestemming geven voor een HALT-afdoening volgt een proces-verbaal. Komt de leerling daarna nog steeds te laat op school, dan wordt een proces-verbaal voor ongeoorloofd schoolverzuim opgemaakt.
 3. Bij onrechtmatig verzuim (spijbelen) kan de leerling worden gestraft. Bij herhaaldelijk onrechtmatig verzuim wordt de leerplichtambtenaar (LP) ingeschakeld. De LP wordt geïnformeerd door de teamleider (TL). De LP wordt geïnformeerd over een leerling die voor de 2e keer minder dan een dag spijbelt, die een hele dag of meer spijbelt en die al gemeld is bij de LP. Na een melding neemt de LP contact op met de TL en besluiten ze samen wat er gaat gebeuren. Dit kan een waarschuwingsbrief van de LP aan de leerling en zijn ouder(s)/verzorger(s) zijn of een gesprek met ouder(s)/verzorger(s), leerling en LP.

Bijzonder verlof aanvragen?

Het is slechts in een zeer beperkt aantal situaties mogelijk om extra verlof aan te vragen voor uw kind. Er moet sprake zijn van gewichtige omstandigheden, zoals het overlijden van naaste familieleden, bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel, het bijwonen van een huwelijk van een naast familielid of verhuizing.

Familiebezoek, verwachte verkeersdrukte, het niet kunnen boeken van een vliegticket in een bepaalde week, een speciale vakantieaanbieding, of het feit dat een ander kind uit het gezin al vrij is, etc. zijn géén geldige redenen om extra vakantieverlof te krijgen, eerder met vakantie te gaan of later terug te komen.

Volgens de Leerplichtwet mag extra verlof worden aangevraagd als de aard van het werk of het bedrijf van een van de ouders niet toelaat dat iemand twee weken op vakantie kan gaan (dus ook niet in de kerst- of meivakantie). Daarbij moeten we denken aan seizoenbedrijven, zoals horeca of de agrarische sector. 

Als er ongeoorloofd toch vakantieverlof wordt opgenomen, dan is de directeur verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Tegen ouders kan proces-verbaal worden opgemaakt. De rechter kan in die gevallen een forse geldboete opleggen. 

Voor de wettelijke regeling kunt u terecht op http://leerplichtwegwijzer.nl/veelgestelde-vragen/  

Leerplicht

Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar zijn leerplichtig. Meer informatie over leerplicht binnen de gemeente is hier te vinden.