Schoolregels

We vinden het belangrijk dat het Dendron College een veilige school is. Daarom zijn er een aantal regels waar iedereen zich aan moet houden.

De 10 gouden regels van het LVO

 1. We hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving.
 2. We zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer en goede gang van zaken.
 3. We helpen elkaar waar dat nodig is.
 4. We dragen allemaal bij aan een open communicatie: we lossen problemen op door erover te praten.
 5. We (cyber)pesten, bedreigen en negeren anderen niet.
 6. We vinden dat op school alcohol, drugs, wapens en gokken niet thuishoren.
 7. We vinden dat er geen plaats is voor racisme, discriminatie en geweld.
 8. We staan voor een positieve houding, correct gedrag en net taalgebruik.
 9. We doen altijd melding bij de politie in geval van drugsgebruik, diefstal, vernieling of geweld. Bij ernstige zaken doen we als school aangifte.
 10. We houden ons aan bovenstaande gedragsregels en spreken anderen erop aan als ze dat niet doen.

Leerlingenpas
De leerlingenpas wordt voor twee doeleinden gebruikt: personificatie (foto, leerlingennummer, geboorte-datum en afdeling) en uitleenregistratie in de mediatheek. De leerlingenpas wordt jaarlijks in alle leerjaren gratis verstrekt aan het begin van het schooljaar. Bij verlies, schade of diefstal dient de leerling zich te melden bij de servicedesk. Voor de vervanging van de leerlingenpas wordt € 7,50 in rekening gebracht. 

Je bent verplicht altijd je leerlingenpas bij je te hebben op school. Mocht iemand van het personeel naar je naam of leerlingenpas vragen, dan ben je verplicht die te geven. Het niet nakomen van deze regel wordt als een zeer ernstig vergrijp beschouwd en in de regel bestraft met een schorsing. De leerlingenpas is een biopas, dus biologisch afbreekbaar. 

Fietsenkelder
Niet fietsen op de trap of in de kelder. De fietsen in de beugels plaatsen. Voor bromfietsen is er een aparte stalling. De stallingen mogen niet worden gebruikt als pauzeplaats.

Voor de lessen en na de pauzes
Bij de eerste zoemer - en niet daarvoor - mag je pas naar de leslokalen. Dit geldt ook als je pas op een later uur begint.

Tijdens de lessen  
Tijdens de lessen is er rust in de gangen. Je kunt - als je al op de eerste of tweede verdieping bent - naar de mediatheek, studieruimtes of functionarissen. Verder blijf je in de aula of buiten. Om overlast te voorkomen mag je niet van de aula of van buiten naar de studiehoeken of mediatheek. Dus eerst nadenken en kiezen wat je gaat doen! Voor de brugklas geldt dat je bij lesuitval naar de opvang of naar de aula van het Junior College moet.

Tijdens de pauzes
Overblijven doe je in de aula of op de pauzeplaats. De brugklassers en VMBO2-leerlingen maken gebruik van de kleine aula. Gebruik de aula als een restaurant: dus het vuil opruimen, op de stoelen zitten en bij weggaan de stoel terugzetten. Heb je opruimbeurt, meld je dan meteen na de pauze bij de conciërge.

Buitenterrein
Tijdens de pauzes is het buitenterrein toegankelijk voor de leerlingen. De leerlingen mogen het pauzeplein niet verlaten. Teamleiders kunnen leerlingen in de bovenbouw die nog geen 18 jaar zijn toestemming verlenen om het schoolterrein te verlaten. Leerlingen van 18 jaar of ouder hoeven geen toestemming meer te vragen. De aansprakelijkheid van leerlingen die het terrein hebben verlaten tijdens de lesuren ligt bij de ouders. Op het plein staan gele kruisen; hier mag je niet verblijven i.v.m. het storen van de lessen. Op het pauzeplein mag niet worden gerookt. Uiteraard houd je het terrein schoon. 

Diversen

 • Jassen horen aan de kapstok of in de kluisjes, niet in de lokalen.
 • Tassen horen niet in de gangen.
 • Kauwgom mag niet worden gebruikt in school.
 • Eten/drinken mag alleen in de aula of op het buitenterrein.
 • Gevonden voorwerpen: als je iets kwijtgeraakt bent, kun je informeren bij de receptie. Hier liggen de ‘kleine’ gevonden voorwerpen zoals sleutels, sieraden e.d. Voor de ‘grote’ gevonden voorwerpen zoals tassen kun je navraag doen bij de conciërge.

Leesbevordering

 • Van elke leerling wordt verwacht dat hij/zij altijd een leesboek bij zich te heeft op school.
 • Van elke leerling wordt verwacht dat hij/zij ook lid is van de plaatselijke openbare bibliotheek; lidmaatschap is gratis t/m 18 jaar (inschrijfkosten bedragen € 2,50)

Regels bij computergebruik 
De regels zijn bedoeld om zorg te dragen voor een verantwoord en ongestoord computergebruik door en voor alle leerlingen. Voor het gebruik van de computers in de mediatheek moet je je inschrijven bij de balie op vertoon van je leerlingenpas. Na afloop uitloggen en jezelf afmelden bij de balie. Het is verstandig optredende storingen direct te melden. Het is niet toegestaan om:

 • programmasoftware van het internet naar binnen te halen (te downloaden);
 • programmasoftware op het schoolnetwerk of de lokale harde schijf te plaatsen, te installeren of te verwijderen;
 • accounts (gebruikersnaam en wachtwoord) van derden te gebruiken of accounts aan derden door te geven;
 • racistische, seksistische of andere aanstootgevende sites te zoeken of te bezoeken;
 • kwetsende taal te gebruiken;
 • spellen te spelen;
 • activiteiten te verrichten waardoor schade aan derden wordt toegebracht (hacken); de gebruiker en niet de school is bij een dergelijke bezigheid aansprakelijk voor de gevolgen.

Gebruik van mobieltjes
WiFi is in de hele school beschikbaar. Regels over het gebruik:

 • Tijdens de les wordt de telefoon opgeborgen in de telefoontas in het lokaal. De telefoon staat dan uit.
 • Het gebruik van het draadloos netwerk wordt bijgehouden, hiermee kan het Dendron College ongeoorloofd gebruik opsporen. Je logt in met jouw eigen gebruikersnaam en wachtwoord, het is niet toegestaan om een andere gebruikersnaam te gebruiken. Het MAC-adres (uniek nummer van een apparaat) van het mobiele apparaat wordt bijgehouden.
 • Het is niet toegestaan om tijdens de lessen actief te zijn op sociale media tenzij door de desbetreffende leraren hiervoor toestemming is gegeven.
 • Het is niet toegestaan sites te bezoeken over porno, geweld, gokken en racisme.
 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming foto-, film- en geluidsopnamen van schoolgerelateerde situaties te maken en zonder toestemming van de schoolleiding op het internet te plaatsen.
 • Het is toegestaan om kennis en informatie te delen, mits het geen vertrouwelijke of persoonlijke informatie betreft en andere betrokkenen niet schaadt.
 • De leerling is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud welke hij of zij publiceert op het internet.
 • Je verklaart het Dendron College niet verantwoordelijk te stellen voor enige claims die voortvloeien uit eigen activiteiten en verplicht jezelf het Dendron College direct op de hoogte te stellen als je enige claims ontvangt die voortvloeien uit jouw gebruik van het internet dan wel het netwerk.
 • Het maken van filmpjes en foto’s met een mobieltje is altijd en overal in de school verboden. Bij overtreding wordt het apparaat inclusief de simkaart in bewaring genomen door de teamleider. Aan het eind van de schooldag (16.00 uur) kan het door de leerling worden opgehaald. De vaste straf is corvee op vrijdagmiddag.

Identiteitskaart
Het is verplicht om vanaf 14 jaar een ID-bewijs in bezit te hebben. Voor de overige leerlingen is het zeer wenselijk een identiteitskaart thuis te hebben. Geregeld gaan leerlingen van het Dendron College mee met een reis of excursie naar het buitenland. Hierbij is een geldig legitimatiebewijs nodig. Paspoorten en Europese legitimatiebewijzen moeten tijdig aangevraagd worden. Men dient er rekening mee te houden dat er vanaf de aanvraag bij de gemeente ongeveer een week verloopt voor men het nieuwe reis-document in bezit heeft. Het dringende advies is dan ook om aan het begin van het schooljaar een reisdocument aan te vragen of in bezit te hebben.

Veilig in en om school
De school is medeondertekenaar van het convenant ‘Veilig in en om school’. Bij het plegen van een misdrijf wordt aangifte gedaan bij de politie. In geval van vermoeden van ernstige bedreiging wordt melding gedaan bij de politie. Melding bij de politie kan ook geschieden ter voorkoming van strafbare feiten. De school behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen (verdenking van diefstal of opslag verboden goederen) de ter beschikking gestelde kluisjes te openen. Het initiatief hiertoe ligt bij de teamleider. Meer informatie is te vinden in de schoolgids.

Foto's van leerlingen 
De school wil graag een beeld geven van haar activiteiten. Zij gebruikt daarvoor ook foto’s van leerlingen die tijdens schoolactiviteiten worden gemaakt voor bijvoorbeeld open dagen, voorlichtingsmateriaal aan ouders en (toekomstige) leerlingen, de schoolgids en de website van de school. De school gaat zo zorgvuldig mogelijk met de foto’s om en heeft de uitvoering van het beleid met de MR afgestemd. Zo wordt ernaar gestreefd om personen zo min mogelijk herkenbaar op de foto te zetten. Indien u niet wenst dat foto’s waarop uw kind herkenbaar in beeld is, voor deze doeleinden worden gebruikt, dan kunt u uw bezwaar schriftelijk kenbaar maken bij het directieteam. 

De school zal dan zorgen dat foto’s van uw kind waarbij het herkenbaar in beeld is, niet worden gebruikt. Mocht u aanvankelijk geen bezwaar hebben gemaakt, of is ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid toch een foto gebruikt waarop uw kind herkenbaar in beeld is en wilt u die verwijderd zien, dan kunt u dat alsnog bij het directieteam aangeven. De school zal dan zorgen dat binnen 24 uur, dan wel zo spoedig mogelijk, de foto van de website wordt gehaald.

Informatie over straffen, schorsen en verwijderen van leerlingen is hier te vinden.