School en geld

Op deze pagina is in het kort meer informatie te vinden over schoolkosten en de vrijwillige ouderbijdrage. Voor uitgebreide informatie verwijzen we u naar de schoolgids.

Vrijwillige ouderbijdrage

De school organiseert gedurende het schooljaar activiteiten voor de leerlingen die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die dus niet door de overheid worden vergoed. Voor de dekking van deze kosten is een bedrag van € 40,00 vastgesteld. Het bedrag van € 40,00 bestaat uit: € 13,00 voor reserveringen t.b.v. werkweken en € 5,00 voor de introductie. € 22,00 is voor vieringen en andere leerlingenactiviteiten. Het bedrag voor vieringen is als volgt opgebouwd: culturele week € 4,00, kerstviering € 4,50, laatste schooldag € 4,50 en diversen € 9,00. In het bedrag van € 40,00 zitten elementen die het karakter hebben van een spaarsysteem. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de reservering voor de ‘laatste schooldag’, een bedrag dat maar één keer in zijn totaliteit wordt besteed, namelijk de laatste lesdag van het eindexamenjaar.

Aangepaste leermiddelen

Ouders van leerlingen met een dyslexieverklaring kunnen aangepaste leermiddelen bestellen bij uitgeverij Dedicon (uitgever van educatieve materialen in aangepaste leesvormen) en de rekening declareren bij school. De website van OCW geeft nadere informatie.

Buitenlesactiviteiten

Er wordt getracht voor elk leerjaar meerdere excursies te organiseren. De ouders ontvangen een rekening voor de excursies die hun kind maakt. De school verplicht zich om zeer behoedzaam om te gaan met de uitgaven van excursies en eisen te stellen aan de onderwijskundige kwaliteit van de excursies. De kosten voor excursies worden aan het begin van het schooljaar berekend en per leerling vastgesteld op een bedrag dat altijd een veelvoud is van € 5,00. Dit is een toeslag die nodig is om een buffer te vormen tussen kosten en inkomsten. Uit deze buffer worden extra uitgaven voor excursies betaald vanwege de gestegen prijzen. Er wordt elk schooljaar een financieel verslag gemaakt, dat aan de ouderraad gepresenteerd wordt. Alle excursies komen in de loop van het schooljaar op de jaarplanning te staan.

Stichting Leergeld

Je wilt als ouder niets liever dan dat je kind ‘mee kan doen’. Met een excursie, met sport, met school. Maar soms vraagt dat nogal wat van je portemonnee. En dan kan een bijdrage heel wenselijk zijn. Hiervoor kunt u terecht bij Stichting Leergeld.

Meer informatie is te vinden in deze folder.