Ondersteuning

Leerlingbegeleiding

Elke klas op onze school heeft een mentor. De mentor draagt zorg voor het optimaal functioneren van de individuele leerling en van de klas als geheel. Samen met de teamleider houdt de mentor het cijferoverzicht van de leerlingen in de gaten en voelt hij zich verantwoordelijk voor het wel en wee van de klas en van elke leerling afzonderlijk. Leerlingbegeleiding is bij ons dus in de eerste plaats een taak van de mentor. Deze wordt daarbij ondersteund door en gevoed met informatie van alle vakdocenten en medewerkers van onze school met wie de leerling contact heeft. De afdelingen hebben wekelijks een mentoroverleg. Tijdens dit overleg bespreekt de teamleider met zijn mentoren het reilen en zeilen van de afdeling, de klas en van individuele leerlingen. Voor de meesten van hen is deze vorm van begeleiding voldoende, maar soms is het nodig dat een leerling voor korte of langere tijd extra begeleiding krijgt.

Begeleiding binnen de school

De begeleiding binnen de school kan betrekking hebben op twee situaties: begeleiding binnen de klas en begeleiding buiten de klas. De begeleiding binnen de klas bestaat uit het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld faciliteiten in de vorm van extra tijd bij toetsen, aangepaste toetsvorm of hulpmidde-len zoals een regelkaart, laptop of het spraakondersteuningsprogramma (computerprogramma) Claroread. Daarnaast kan een LWOO-leerling in aanmerking komen voor een aangepast programma. Soms is de leerling meer gebaat bij interne begeleiding buiten de klas. Hierbij gaat het om begeleiding door een leerlingbegeleider, remedial
teacher/dyslexiespecialist of een schoolpsycholoog. De leerling kan op indicatie ook deelnemen aan specifieke trainingen zoals een training sociale vaardigheden of een faalangstreductietraining. Daarnaast behoort ook een consult bij de schoolarts tot de mogelijkheden.

Huiswerkbegeleiding

De huiswerkbegeleiding op het Dendron College wordt verzorgd door het Studeerlokaal. Het Studeerlokaal is gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen die om welke reden dan ook vastlopen in hun studiewerkzaamheden. Steeds meer leerlingen hebben problemen met hun huiswerkdiscipline. De veranderde maatschappij, moderne communicatiemiddelen, een veranderde thuissituatie, vele afleidingen en verleidingen maken het onze pubers niet gemakkelijk. Meer informatie op www.studeerlokaal.nl

Ondersteuningsteam

Mentoren en vakdocenten volgen het welbevinden van de leerling. Daarbij worden zij ondersteund door het ondersteuningsteam OAT (Onder­steunings-Advies-Team). Ook kunnen ouder(s)/verzorger(s) voor advies te recht bij het OAT. Voor een bespreking met het OAT zal er altijd schriftelijk toestemming worden gevraagd van ouder(s)/verzorger(s).

Het OndersteuningsAdviesTeam bestaat uit:

  • ondersteuningscoördinatoren GZ-psychologe van BCO; 
  • Gezinscoach gemeente Horst aan de Maas;
  • GZ-psychologe van de Mutsaersstichting;
  • ambtenaar leerplicht gemeente Horst aan de Maas;
  • mentor en/of afdelingsleider.

Het OAT kan een begeleidingstraject binnen of buiten de school adviseren. Het advies wordt door de mentor met leerling/ouder(s)/verzorger(s) gecom­municeerd.

Vanuit het OAT kan er ook een begeleidingstraject buiten de school worden geadviseerd. Het algemene uitgangspunt hierbij is altijd dat de leerling na een bepaalde periode weer bij ons terugkeert. De leerling kan in dat geval worden aangemeld bij het Ondersteuningsloket. Een voorbeeld van een begeleidingstraject buiten de school is de Bovenschoolse Zorgvoorziening (BZV). Dit is een speciale voorziening voor heel het voortgezet onderwijs in Noord-Limburg.

Remedial teaching

Leerlingen met een dyslexieverklaring of leerlingen met aangetoonde problemen op het gebied van taal/ lezen/ spelling kunnen gebruikmaken van de begeleiding van een remedial teacher/ dyslexiespecialist. De primaire doelstelling van de begeleiding is dat de leerling leert omgaan met zijn/haar problematiek. Daarnaast krijgt de leerling een faciliteitenkaart, die de hele schoolloopbaan geldig blijft.

In de brugklas krijgen leerlingen met bovengenoemde problematiek wekelijks begeleiding van de remedial teacher/dyslexiespecialist. Deze begeleiding vindt in principe tot de kerstvakantie plaats. Mevrouw. R. Janssen, mevrouw S. Hünen en mevrouw J. de Clerck zijn de specialisten op dit gebied.