De gezonde school

De gezondste regio van Europa, dat is de ambitie in regio Horst aan de Maas. Het Dendron College draagt daar graag actief aan bij. Dit doen we zowel binnen als buiten de lessen.

Kwaliteitskeurmerk 'Gezonde school'

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Het Dendron College doet hier ook aan mee. Daartoe is een overeenkomst gesloten met de GGD in Venlo en andere hulpverlenende instanties. Lees de wegwijzer Jeugdgezondheidszorg 0-18.

Om dit keurmerk te mogen ontvangen, moet de school voldoen aan een aantal basisvoorwaarden. Wij willen leerlingen goed voorlichten op het gebied van gezondheid (voeding, bewegen, genotmiddelen) en welzijn (pesten, andere geaardheid, sociale media). Ook de ouders worden hierbij betrokken.

Daarnaast heeft het Dendron College twee themacertificaten. Deze zijn drie jaar geldig:

Uitgangspunt voor een gezonde en veilige school is: voorkomen is beter dan genezen. Onze aanpak bestaat uit preventieve lessen voor de leerlingen, informatie(avonden) voor de ouders en materiële maatregelen (bijvoorbeeld de schoolzone vóór de school).

Download hier de laatste versie van het protocol genotmiddelen

Samenwerking met de omgeving

Op school is ook het convenant “veilige school” van kracht, waarin naast het voortgezet onderwijs o.a. de gemeente Horst aan de Maas, politie Noord-Limburg en Halt participeren. Met dit convenant geeft de school aan verantwoordelijk te willen zijn voor de veiligheid van alle medewerkers, leerlingen en bezoekers van de school.

Om de verkeersveiligheid voor de schoolgaande jeugd te bevorderen heeft het Dendron College met de gemeente Horst aan de Maas een convenant “verkeerseducatie” afgesloten. Hierin participeert ook het ROVL. Regelmatig is er overleg met de VO-scholen in Noord Limburg. 
Verder participeert het Dendron College ook in het lokale initiatief “de gezondste regio 2025” met partners op velerlei gebied: ondernemers, gemeente, verenigingen, instellingen en onderwijs.

De Gezonde Schoolkantine

Op het Dendron vinden we het belangrijk dat we in de kantine een gezond en gevarieerd aanbod hebben. In de lessen leren we leerlingen over gezond eten en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar. Sinds mei 2017 hebben we de Zilveren schoolkantine schaal en in 2019 ontvingen we de Gouden Schaal.

Hiermee werken we op het Dendron College volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. We bieden een watertappunt, watercooler, kannen met water of flesjes water aan voor de leerlingen en personeel.

Met onze cateraar hebben wij afgesproken dat minstens eens per jaar het aanbod in de kantine in kaart gebracht wordt met de Kantinescan van het Voedingscentrum en de uitkomst wordt gerapporteerd aan de directie. Ook heeft de schoolleiding regelmatig overleg met de cateraar over het aanbod. Binnen de lessen wordt uiteraard aandacht besteed aan gezonde voeding en de leerlingen leren welke producten bijdragen aan hun gezondheid. Voor leerlingen is het niet toegestaan om zelf fastfood mee naar school te nemen.