Overgangsnormen havo/vwo

Beoordeling en bevordering 

Over deze onderwerpen is vastgelegd dat:

 • er driemaal per schooljaar wordt gerapporteerd aan de ouders (trimesters);
 • het rapport cijfers op één decimaal bevat;
 • het jaarcijfer op het rapport een geheel cijfer is;
 • de behaalde cijfers worden vast-gelegd in een leerlingvolgsysteem, ondersteund door computerregistratie.

Met ingang van dit schooljaar werken we met een voortschrijdend gemiddelde. De rapportcijfers geven dat gemiddelde weer, zoals dat berekend wordt op basis van de gewichten van de cijfers zoals aangegeven in Somtoday, afgerond op één decimaal. Het eindcijfer geeft het gemiddelde weer van alle in het schooljaar behaalde cijfers, berekend op basis van de gewichten zoals aangegeven in Somtoday, afgerond naar een geheel cijfer.

Schoolexamen: vanaf klas 4 van HAVO/VWO worden cijfers gegeven die meetellen voor het eindexamen. Rapportage van de schoolexamenonderdelen vindt plaats via het schoolexamenrapport. Deze resultaten kunnen dus betrekking hebben op een voorgaand schooljaar of voorgaande schooljaren. De inrichting van het schoolexamen per vak staat in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). De algemene regels voor het schoolexamen zijn te vinden in het examenreglement

Met betrekking tot cijfergeving en rapportage geldt het volgende: 

 • Trimester- en eindcijfers op het rapport zijn altijd cijfers van 1 tot en met 10; voor de brugklas zijn het bij het decemberrapport cijfers van 3 tot en met 10. De eindcijfers op het rapport zijn gehele cijfers.
 • Rapportcijfers worden bepaald door het rekenkundig gemiddelde van de cijfers voor toetsen, overhoringen, overige opdrachten en beoordelingen.
 • Rapportcijfers die worden bepaald op basis van minder dan 1 of 2 toetscijfers kunnen bij besluit van het directieteam buiten beschouwing worden gelaten bij de overgangsnormen

DEFINITIES

 • Onvoldoende: rapportcijfer lager dan 5,5
 • Tekort: een punt lager dan 6 (dus een 5=1 tekort, 4=2 tekorten)
 • Eindexamenvak: vak dat je als eindexamenvak kunt kiezen
 • Toelaatbaar: de leerling, die bevorderd is, wordt toegestaan het gekozen pakket te volgen
 • Bespreking: de rapportvergadering beslist of de leerling bevorderd wordt
 • Deelnorm: één van de genoemde normen waaraan de leerling moet voldoen